Wideony onlaýn kesiň

Hemmeler üçin amatly wideo redaktirlemesi

Hyzmatymyz çylşyrymly programmalary gurmagyň zerurlygy bolmazdan wideolary kesmegiň çalt usulyny üpjün edýär. Içerki zerurlyklar, marketing taslamalary ýa-da wagtyň düýp manysy bolan derwaýys meseleler üçin ajaýyp çözgüt. Indi esasy wideo redaktirlemek üçin gymmat programma üpjünçiligini satyn almak üçin pul harçlamagyň zerurlygy ýok.

Maglumatlaryňyz howpsuz

Şahsy durmuş meselelerine çynlakaý çemeleşýäris. Hyzmatymyz, wideoňyzy üçünji tarap serwerlerine ýüklemän göni brauzerde işleýär. Işlemek tamamlanandan soň ähli faýllar derrew pozulýar. Maglumatlaryňyz diňe sizde galýar.

Bir gezek basmak

Ulanyjy interfeýsimiz mümkin boldugyça ýönekeý we amatly bolar ýaly döredildi. Bar etmeli zadyňyz, wideo ýüklemek, islenýän ýeri saýlamak we gaýtadan işlemek üçin düwmä basmak. Çylşyrymly sazlamalar ýa-da manysyz menýular ýok.

Islendik enjamdan giriş: Elmydama eliňizde

Nirede bolsaňyz ýa-da haýsy enjamyňyz bar bolsa-da, hyzmatymyz ähli platformalarda işleýär. Bu, wideony kompýuteriňizden, ykjam enjamyňyzdan ýa-da planşetiňizden kesip bilersiňiz.

Eliňizde doly gözegçilik

Ulanyjylarymyz hiç hili wagt ýa-da faýl ölçegi çäklendirilmezden ähli wideo işleýiş aýratynlyklaryna çäksiz girip bilerler.

Biz kömek etmek üçin geldik

Meseleňiz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, müşderi goldawymyz elmydama kömek etmäge taýýardyr. Hyzmaty gowulandyrmak we ulanyjylaryň pikirlerine baha bermek üçin elmydama işleýäris.

Hyzmat mümkinçilikleri

 • Wideo kesmek : Ulanyjylar başlangyç we ahyrky wagtlaryny görkezmek bilen wideolaryny takyk kesip bilerler. Kesmek asyl hilini saklamak ýa-da gaýtadan kodlamak arkaly amala aşyrylyp bilner.
 • GIF kesmek : Wideolar ýaly gurallary ulanyp animasiýa GIF faýllaryny kesmek üçin goldaw. GIF-leriň kesilen böleklerini birleşdirmek ukyby.
 • Fade effektlerini ulanmak : Ulanyjylar ses we wideo üçin ýitip gitmek we öçürmek effektlerini goşup bilerler.
 • Wideo we GIF kesmek : Düzülip bilinýän kesiş koordinatlary we şekil aýlanyşygy bilen wideo we GIF-leri kesip bilmek.
 • Eskiz döretmek : Ulanyjylar mazmuny çalt gözden geçirip we islenýän çarçuwalary saýlap biler ýaly wideo esbaplaryny awtomatiki döretmek.
 • Faýl ýüklemek we dolandyrmak : Faýllary ýüklemek, saýlamak we pozmak üçin amatly interfeýs. Dialog gutusyndan süýräp-süýşürmek we faýl saýlamak üçin goldaw.
 • Ulanyjy interfeýsi : Dürli kesiş we effekt opsiýalaryny işjeňleşdirmek üçin Switch komponentlerini goldaýan ýönekeý we içgin interfeýs.

Wideo redaktorynyň beýany

 • Sosial media dünýäsinde her kim durmuşyndan üýtgeşik we ýagty pursady paýlaşmak isleýär. Bir oturylyşykdan ýa-da wakadan uzyn wideo almagy göz öňüne getiriň we diňe şol gyzykly pursady paýlaşmak isleýärsiňiz. Onlaýn wideo kesmek hyzmaty, Instagram, TikTok ýa-da beýleki platformalarda ýerleşdirmek üçin gyzyklanma segmentini çalt we aňsatlyk bilen kesmäge mümkinçilik berýär.
 • Onlaýn leksiýa ýa-da seminara gatnaşyp, ony ýazga aldyňyz öýdýän. Emma kärdeşleriňize ýa-da okuwçylaryňyza hödürlemekde diňe iň möhüm pursatlary görkezmek isleýärsiňiz. Hyzmat gereksiz bölekleri kesmäge we materialy netijeli görkezmek üçin möhüm pursatlary saklamaga kömek eder.
 • Görkeziş wideolary döredilende, anyk we düşnükli bolmak möhümdir. Belki, bir prosesi düşündirýän uzyn wideo ýazga geçirdiňiz, ýöne sapak üçin diňe käbir ädimler zerurdyr. Bezeg hyzmaty, diňleýjilere ýetirmek isleýän takyk tapgyrlaryňyzy görkezmäge mümkinçilik berer.
 • E-poçta arkaly uly wideo faýllaryny ibermek, goşma ölçeg çäkleri sebäpli kynçylyk döredip biler. Uzyn wideoňyz bar bolsa we diňe bir bölegini paýlaşmak isleseňiz, kesmek hyzmaty esasy mazmuny saklamak bilen onuň göwrümini azaltmaga kömek eder.
 • Suratkeş, kinoreerissýor ýa-da dizaýner iň gowy eserlerini portfelde görkezmegi maksat edinýär. Dürli taslamalardan iň oňat pursatlary saýlamak we olary birleşdirmek onlaýn wideo kesmek hyzmaty bilen aňsatlyk bilen amala aşyrylyp bilner.
 • Blogçylar köplenç tomaşaçylary üçin iň gyzykly we gyzykly pursatlary saýlamak üçin köp surata düşýärler. Onlaýn neşir etmezden ozal wideo gündeliginden ýa-da blogdan artykmaç ýa-da baglanyşyksyz pursatlary ýok etmek mazmuny has özüne çekiji we özüne çekiji edýär.
Goldaw formatlary:
.3g2
.3gp
.3gpp
.alac
.amb
.asf
.aud
.avi
.bik
.bin
.dav
.divx
.f4v
.flv
.gdv
.gif
.h264
.hevc
.m2t
.m2ts
.m2v
.m4a
.m4b
.m4p
.m4v
.mjpeg
.mkv
.mov
.mp4
.mpeg
.mpg
.mts
.mxf
.ogv
.rm
.tgv
.ts
.vid
.vob
.vp6
.webm
.wmv
.wtv